VOORTHUIZEN CENTRUM waaronder BLANKENSGOED.

Index van deze webpagina:

– wijkplatformvergadering (update 11-01-2018)

– meest recente nieuwsbrief

– oproep voor brigadieren (14-12-2016)

– Rondweg Nieuws: (update 26-01-2018)

– mini depot voor klein afval in Voorthuizen (12.05.2016 + 19.05.2016)

  inspreek notitie groenafvaldepot (update 14-09-2017)

  zienswijze wijkplatform n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning  voor groendepot     aan de Roelenengweg (update 27-09-2017)

– “Groendepot Roelenengweg moet weg” (update 28-09-2017)

– ontwikkeling dorpshuis `t Trefpunt (26-05-2016)

– activiteiten voor en door u! Nieuwsgierig? Klik hier

– Groen dichterbij? Voor informatie Klik hier

– Maak uw leefomgeving veiliger door u aan te sluiten bij Whatapp Alert. Voor    informatie klik hier

– Gemeente zoekt energieke energie ambassadeurs (29-05-2016). Wat voor u? klik dan hier

– Onderzoek  rotonde de Punt (update 26–1-2018)

– activiteiten jongeren Trefpoint

– buurtbudget  (up- date 13-06-2016)

– politie post

– wat is er te doen in Voorthuizen?  Klik: www.voorthuizen.com

Update 11-01-2018:  De eerst volgende vergadering vindt plaats op  dinsdag avond      3 april 2018. Plaats: Het Trefpunt. Aanvang 20.00 uur. Onze vergaderingen zijn openbaar. Dus van harte welkom! De agenda voor deze vergadering in april  2018 wordt omstreeks 20 maart 2018 op deze website geplaatst.

Update 11-01-2018: Onze 31 ste  (meest recente versie) nieuwsbrief  december 2017 is uit.  Voor deze 31 ste nieuwsbrief december 2017 klik op: 31eNieuwsbriefwijkplatformVoorthuizen-Centrum 12december2017A5

Oproep voor brigadieren (14-12-2016):

Namens de Van den Berghschool ben ik opzoek naar brigadiers die ons willen helpen met brigadieren op de Rembrandtstraat. Dit schooljaar  kampen wij  al met een tekort en voor volgend schooljaar wordt het probleem alleen maar groter. Mijn  mening is dat alle kinderen veilig moeten  kunnen oversteken. Maar door een  tekort aan brigadiers kunnen wij die veiligheid straks  niet meer waarborgen. Dit mag toch niet het geval zijn! Het brigadieren betreft 1 keer per week op een vast tijdstip. Wilt u  de van de Berghschool helpen met brigadieren neem  dan contact op met:

Ester van de Steeg

Klompenmakerslaan 28

T.: 06 26 80 69 15

klik hier.

– Rondweg Nieuws:

– Provinciale nieuwsbrief 5, januari 2018 (update 26-01-2018), Landschappelijke  inpassing. Klik op: 180118_Nieuwsbrief_N303_Voorthuizen

Verkeersluw centrum Voorthuizen na aanleg  van rondwegen (update 11-01-2018)

In een breed overleg (Verkeersmaatregelen centrum Voorthuizen) onderleiding van de verkeersdeskundigen van de gemeente Barneveld heeft  het wijkplatform Voorthuizen centrum een aantal voorstellen gelanceerd voor het verkeersluw maken van  het dorpscentrum  na de realisatie van de beide rondwegen. Aan dit overleg namen ook deel: Wijkplatform Voorthuizen Oost, PBV, OVV, LTO, Veilig Verkeer Nederland en politie. Voor de voorstellen van het wijkplatform Voorthuizen Centrum klik op: VoorstellenCentrum verkeersluwmaken9juni2017. Overige inbrengpunten: Landbouwverkeer wel of niet door het  centrum (wijkplatform is voor). En remmende verkeersmaatregelen traject: Rembrandtstraat vanaf de rotonde tot aan de Gerard Doustraat en Hoofdstraat vanaf de rotonde tot aan de Piet Heinlaan. In februari / maart 2018  presenteren de verkeersdeskundigen een uit gewerkt conceptplan.

De voorbereidingen voor de realisatie en aanleg van de rondwegenstructuur Voorthuizen (Rondweg N303 en “Pootje Noord”) vorderen gestaag. E.e.a. inclusief de aanbesteding voor de uitvoering is echter uitgelopen. De gunning zal naar verwachting in maart 2018 plaatsvinden.

Start uitvoering van de werkzaamheden is dan medio 2018 te verwachten. De rondwegen worden door de provincie aangelegd. Medio 2019 is de openstelling van de rondwegen gepland.

Voorbereidingen  westelijke rondweg in volle gang meldt de provinciale  nieuwsbrief van 4 oktober  2017. (update 22 november 2017). Voor dit nieuws en meer over de rondweg voorbereidingen klik op de volgende  tekst : Web Rondweg Voorthuizen Nieuwsbrief 4 oktober 2017 V4

Verkeersluw centrum Voorthuizen na aanleg  van rondwegen (update 11-01-2018)

Augustus 2017 (up date 15-08-2017): De realisatie van de westelijke rondweg is vertraagd door onteigeningsprocedures. De prognoses voor de start  van de aanleg  is  nu voorzien in  maart 2018, zodat de rondweg medio 2019 gereed kan zijn.

Juni 2017 (update 15-06-2017) nieuwsbrief met impressies van de loopbrug over pootje noord bij Blankensgoed en van het viaduct in Overhorsterweg over de nieuwe rondweg. Tevens meer nieuws. Klik hiervoor de navolgende  tekst:  170615 Nieuwsbrief_N303_Voorthuizen:

Voor meer nieuws over de rondweg klik hier

– Mini depot voor klein afval in Voorthuizen:

Het wijkplatform acht nu de tijd rijp om een plan  te maken voor de inrichting van een gemeentelijk mini depot in combinatie met een groendepot in Voorthuizen waar de bewoners uit Voorthuizen klein afval kunnen inleveren, wat recyclebaar is tot grondstof.

Voor het verzoek aan B&W hiertoe klik hier…

N.a.v. het schriftelijke  verzoek van het  wijkplatform aan B&W stelt de Christen Unie schriftelijke vragen aan het college en ondersteunt in feite de CU het verzoek van het wijkplatform. Voor de brief (13.05.2016) van de CU aan het college klik hier… De Barneveldse Krant van 17 mei 2016 besteedde aandacht aan dit onderwerp.

Vervolg: In de Barnevelder van 20 april 2017 plaatste de gemeente een nieuwe melding voor de aanvraag voor het realiseren van een depot voor groenafval aan de Roelenengweg 35-01. De vroeger aanvraag werd gelijktijdig ingetrokken. N.a.v. van de nieuwe aanvraag heeft het wijkplatform een nieuwe zienswijze ingediend. Het wijkplatform  wil in de toekomst een mini – depot op een   centrale plek in het dorp. Zeker  nu  er gronden vrij komen  door de aanleg van de rondwegen. Voor de tijdelijke vestiging van een groendepot aan de Roelenengweg heeft het wijkplatform geen bezwaar. In de toekomst is de logische  wens  van het wijkplatform  dat het groenafvaldepot  gecombineerd wordt met een nieuw   mini – depot voor klein afval. Het verzoek van het  wijkplatform wordt ondersteund door de SGP, die hierover vragen stelde  in een commissievergadering. B&W neemt dit verzoek mee  in haar besluitvorming. Voor de ingediende zienswijze van het   wijkplatform klik op de volgende  tekst; Zienswijze -bezwaar aanvraag omgevingsvergunning 17-08-2017def

(Update 14-09-2017) Inspreek notitie door het wijkplatform tijdens commissie vergadering d.d. 13-09-2017 beleid Otelaar. Specifiek  betreffende  groenafval depot  VVOP. Voor de inspreek notitie  klik op de volgende tekst: InspreeknotitiedefgroenafvaldepotVVOP (2 kort)met koptekst13092017

(update 27-09-2017) Met  haar derde aanvraag voor een omgevingsvergunning wil B&W het illegale groen depot op het VVOP terrein legaliseren. Het wijkplatform is hierop tegen omdat het o.a.  geen  toekomst gerichte oplossing is, parkeerplaatsen in beslag neemt en bovendien niet thuis hoort in de woonwijk Roeleneng. Vanwege  verkeersoverlast. Voor de bezwaren en de voorstellen van het wijkplatform lees de navolgende zienswijze :Zienswijze -bezwaar aanvraag omgevingsvergunning 17-08-2017def

(update 29-09-2017) Groendepot Roelenengweg moet weg” was de koptekst in de Barnevelder van 28 september 2017 onder  lokaal nieuws. De voltallige gemeenteraad geeft de  wethouder de opdracht een andere plek te zoeken. Met deze opdracht  wordt de wens van het wijkplatform Voorthuizen centrum vervuld. Het wijkplatform  heeft zich ca. 1,5 jaar hiervoor in gezet. Het huidige  groen depot aan de Roelenengweg heeft een illegale status. Het wijkplatform hoopt dat het nieuwe groendepot ook  openbaar wordt voor de  bewoners uit Voorthuizen, zodat het wegbrengen van  groenafval naar Otelaaar tot het verleden behoort. Tevens  dat het  nieuwe depot de gelegenheid biedt voor de aanlevering van klein  recyclebaar  klein afval en o.a. pampers.


Ontwikkeling dorpshuis `t Trefpunt (26-05-2016):

Hoe staat het met de plannen voor een ander en vitaal  dorpshuis `t Trefpunt voor Voorthuizen? Voor de laatste informatie van deze plannen klik hier…

Wat is groen dichterbij? Voor informatie

Onderzoek rotonde de Punt (update 26-01-2018):

De gemeentelijke verkeersdeskundige de  heer Hekman informeerde het wijkplatform het betreffende een studie ter  plekke van de  rotonde de Punt als volgt:

“De studie houdt het volgende in: DTV zal ter plaatse een verkeersveiligheidsschouw uitvoeren door een gecertificeerde verkeersauditor (expert op het gebied van  weg ontwerp, gedrag en veiligheid). Verder wordt een week lang een camera geplaatst om een nog completer beeld te vormen van het gedrag van de verkeersdeelnemers en de frequentie van de verschillende soorten conflicten. De camerabeelden worden tevens gebruikt om te onderzoeken hoe de verkeersstromen precies zijn, bijvoorbeeld hoeveel fietsers van waar naar waar fietsen. Op basis daarvan kan een uitspraak worden gedaan over hoeveel fietsers daadwerkelijk profijt hebben van het twee richtingenfietspad. Ook worden vrachtwagenchauffeurs door middel van een enquête gevraagd hun ervaringen en suggesties met ons te delen. Na deze uitgebreide analyse zal DTV verbetermogelijkheden met hun voor- en nadelen beschrijven.”

Officiële reactie van B&W op de uitslag van de gehouden  over de

enquête rotonde de Punt:

Het heeft lang geduurd voordat de beide wijkplatforms een schriftelijke reactie ontvingen  op de officieel aangeboden enquête – uitslag  d.d.   23 september 2015  van  de verantwoordelijke wethouder H. van Daalen en zijn  ondersteunende verkeersdeskundige de heer P. Hekman.

De uiteindelijke uitslag van de representatieve gehouden  enquête rotonde de Punt luidde:

90,60 %  (ca. 9300 bewoners) voor een 1 richtingsfietspad.

8,12 %  (ca. 850 bewoners) voor een 2 – richtingen fietspad en

1,28 % (ca. 130 bewoners) maakte geen keuze.

In totaal  waren 234 enquête formulieren ingezonden.

Een duidelijke voorkeur van   de bewoners uit Voorthuizen!

Onderstaand de officieel ontvangen gemeentelijke reactie op 2 november 2016: 

Geachte heer van Tilburg, 

Door middel van deze mail wil ik u onze beslissing kenbaar maken met het oog op de rotonde De Punt.  Deze beslissing is genomen na een afweging van alle belangen en in overleg met wethouder Van Daalen.

 Beslissing:

Wij hebben besloten de vormgeving van de rotonde nu niet aan te passen en het tweerichtingsfietspad te handhaven. 

Argumenten

  1. Er kan onvoldoende worden aangetoond dat juist het twee richtingenfietspad leidt tot een onveiliger situatie dan elders. Er zijn in 2013 en 2014 wel twee ernstige ongevallen geregistreerd waarbij fietsers zijn aangereden, maar één fietser fietste daarbij tegen de klok in en één met de klok mee. Wij hebben de indruk dat de onveiligheid die menigeen ervaart, meer samenhangt met de hoge verkeersintensiteit of een samenhang aan factoren dan enkel met het feit dat fietsers in twee richtingen de rotonde mogen passeren.

  2. Het wijzigen naar een één richtingsfietspad zal niet voorkomen dat fietsers in twee richtingen blijven fietsen. Er zijn een aantal twee richtingenfietspaden die op de rotonde uitkomen waardoor fietsers zich waarschijnlijk moeilijk laten verleiden om ineens driekwart rond te rijden. Automobilisten zullen hoe dan ook altijd alert moeten zijn op fietsers uit twee richtingen, net zo goed als dat voetgangers ook van twee richtingen kunnen komen. Dit geldt niet alleen voor deze maar ook voor andere rotondes.

  3. Wanneer de rondweg Voorthuizen is gerealiseerd, dan zal de verkeersintensiteit zodanig afnemen dat de weggebruikers wellicht anders gaan aankijken tegen het twee richtingenfietspad. Vooruitlopend op de openstelling van de rondweg Voorthuizen willen wij daarom niet al de vormgeving gaan wijzigen.

  4. Naast de bovengenoemde inhoudelijke argumenten is onze beslissing ook ingegeven door het feit dat de verschillende belangengroepen in Voorthuizen niet eenduidig in hun standpunt zijn. Het advies om te wachten tot de openstelling van de rondweg krijgen wij ook mee in gesprekken. 

Ik besef dat ik door deze mail niet de boodschap heb kunnen geven zoals u die graag van ons had willen vernemen. Toch hoop ik dat u begrip heeft voor onze beslissing.

Zoals u weet hebben wij als gemeente richting de provincie de verplichting om ons in te spannen om het doorgaande verkeer door Voorthuizen zoveel als mogelijk te weren op het moment dat de rondweg is aangelegd. Begin volgend jaar hopen wij te beginnen met het opstellen van een plan van aanpak hiervoor. Zoals eerder aangegeven zullen wij tegen die tijd ons bij u en de andere bewoners- en ondernemersplatforms melden om uw input te vernemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Peter Hekman (verkeerskundige)

Voorlopige reactie van ons wijkplatform op dit schrijven:

Enkele gemeenraadsleden, die onze wijkplatform vergadering  regelmatig bezoeken,   willen de  uitslag van de enquête eerst betrekken in hun evaluatie  nadat de rondwegen zijn aan gelegd. De aanleg van de beide rondwegen zal mede i.v.m. met  het verkeersluw maken van de dorpskern  een  aantal  nieuwe verkeersbesluiten  tot gevolg  hebben. Daarbij moet ook  betrokken worden  het gemeentelijke voornemen tot de aanleg van een 2- richtingenfietspad tussen Barneveld en de  dorpsgrens Voorthuizen / Putten.

Beide wijkplatforms hebben reeds in principe gemeentelijke toezeggingen ontvangen om deel te  nemen aan toekomstige  besprekingen met als doel de dorpskern van Voorthuizen verkeersluw te maken.  In deze besprekingen willen  de beide wijkplatforms  de uitslag van de enquête  “de rotonde  De Punt”  weer ter sprake brengen.

Activiteiten voor jongeren bij Trefpoint Voorthuizen:

Voorthuizen. “Tafeltennissen, darten, film kijken, chillen, FIFA en gamen”zijn trefwoorden die jeugdsoos Trefpoint in Voorthuizen omschrijven.

Op verschillende dagen in de week kunnen jongeren van 8 tot en met 18 jaar binnenlopen achter de ontmoetingsruimte achter het Trefpunt aan de Roelenengweg.

Voor het huidige  programma (tijden) in het Trefpoint klik hier… of ga naarwww.barneveld.nl/beactive

Een fijne buurt en buurtbudget? (up-date 13-06-2016)

Als u als bewoner van een straat, hofje of buurt een idee of plan heeft in betrekking tot leefbaarheid, dan kunt u daarvoor een buurtbudget aanvragen bij Welzijn Barneveld. Voor meer informatie klik hier…. 13-06-2016: Heeft u nog plannen om een straat- of buurtactiviteit te organiseren in 2016, meldt u dan aan omdat er voor de financiële ondersteuning van uw activiteit nog  uit een budget van ca. € 8000 geput  kan worden.

 Politiepost:

De politiepost is nu gevestigd in de brandweerkazerne aan de Wheemstraat/  hoek Gerard Doustraat. Ingang Wheemstraat. Opneningstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag telkens van 10.00 tot 12.00 uur.